Statut

STATUT MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „WICHER” W KOBYŁCE

ROZDZIAŁ I

NAZWA, CHARAKTER, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Miejski Klub Sportowy „WICHER”

§ 2
Terenem działalności i siedzibą Klubu jest miasto Kobyłka.

§ 3
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada z tego tytułu osobowość prawną.

§ 4
Barwami Klubu są kolory biały i niebieski.

§ 5
Klub używa pieczęci okrągłej lub podłużnej z napisem Miejski Klub Sportowy „WICHER”.

§ 6
Klub może być członkiem innych organizacji kultury fizycznej o takim samym lub podobnym profilu działania.
ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA KLUBU
§ 7
Celem klubu jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu dla swych członków, ich rodzin i środowiska oraz tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji dla wszystkich chętnych mieszkańców Kobyłki. Klub szczególny nacisk winien kłaść na współpracę ze szkołami i stanowić bazę dla w/w.

§ 8
DLA OSIĄGNIĘCIA TYCH CELÓW MKS „WICHER’’ ORGANIZUJE:
a) Sekcje w poszczególnych dyscyplinach sportu reprezentowane są na zewnątrz przez prezesa/menedżera sekcji wybranego pośród ich członków. Każda z sekcji posiada własny, odrębny budżet, którego wykonanie podlega kontroli zgodnie z postanowieniami Statutu Klubu.
b) Prowadzi szkolenia sportowe.
c) Organizuje imprezy sportowe dla członków i środowiska.
d) Bierze udział w zawodach urządzanych przez kluby i inne organizacje sportowe.
e) Organizuje i rozwija życie towarzyskie tj. wycieczki, zabawy, koncerty oraz prowadzenie czytelni o tematyce sportowej.
f) Zapewnia swoim członkom opiekę i pomoc lekarską.
g) Prowadzi pracę wychowawczą wśród członków klubu oraz pracę propagandową mająca na celu popularyzację sportu wśród mas.
h) Buduje, wynajmuje i zarządza urządzeniami oraz obiektami sportowymi, przeprowadza ich konserwację oraz remonty.
i) Współpracuje z organizacjami młodzieżowymi, sportowymi i władzami terenowymi.
j) Może prowadzić działalność gospodarczą.

RZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9
CZŁONKOWIE KLUBU DZIELĄ SIĘ NA:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków uczestników.
3. Członków honorowych.
4. Członków wspierających.

§ 10
Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel o ile:
1. Wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację.
2. Uiści wpisowe.
3. Zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu.

§ 11
Osoby niepełnoletnie spełniające warunki w § 10 pkt 1-3 i posiadające pisemną zgodę rodziców są członkami uczestnikami. Z chwilą uzyskania pełnoletniości stają się członkami zwyczajnymi.
§ 12
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która położyła szczególne zasługi dla Klubu.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego oraz zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 13
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Klubu i świadcząca dla niego pomoc w różnych formach, która opłaci składkę członkowską.

§ 14
Wszyscy członkowie po przyjęciu do Klubu otrzymują legitymację i nabywają prawa.

§ 15
CZŁONEK ZWYCZAJNY MA PRAWO:
1. Uczestniczyć w zebraniach z prawem głosu, wybierać i być wybieranym do władz Klubu.
2. Nosić barwy i znaczek Klubu.
3. Brać udział w imprezach sportowych w barwach Klubu.
4. Uczestniczyć w obozach sportowych, kursach, rajdach itp., organizowanych przez Klub.
5. Korzystać ze szkolenia sportowego.
6. Brać udział w życiu towarzyskim i kulturalnym Klubu.
7. Wysuwać wnioski wobec władz Klubu, oceniać i poddawać krytyce ich działalność.

§ 16
CZŁONEK UCZESNIK MA PRAWA:
Członka zwyczajnego z tym, że czynne i bierne prawo wyborcze oraz głos stanowiący z ograniczeniami wynikającymi z art.3 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 17
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY będący osobami fizycznymi mają prawo do:
1. Korzystania z urządzeń Klubu w granicach przewidzianych przez regulamin i uchwały Zarządu.
2. Korzystania ze wszelkich ulg i ułatwień przyznanych im przez Zarząd.
3. Noszenie znaczka Klubowego.

§ 18
DO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZWYCZAJNEGO UCZESTNIKÓW KLUBU NALE ŻY:
1. Dbanie o jego dobro i rozwój oraz zjednywanie mu członków i sympatyków.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Zarządu.
3. Branie czynnego udziału w pracach Klubu.
4. Regularne uczęszczanie na zajęcia treningowe i podnoszenie poziomu sportowego.
5. Ochrona własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa.
6. Regularne opłacanie składek członkowskich.
7. Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim, przestrzeganie higieny osobistej i przepisów sportowych dot. zawodnika.

§ 19
DO OBOWIĄZKU CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH NALEŻY:
1. Terminowe opłacanie zadeklarowanej składki.
2. Przyczynianie się do realizacji celów statutowych.

§ 20
NAGRODY:
Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywną pracę nad rozwojem Klubu, kultury fizycznej i sportu, osiągnięcia sportowe członkowie otrzymują:
– POCHWAŁY
– NAGRODY
– DYPLOMY
– ODZNAKI

§ 21
KARY I WYKLUCZENIA
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów, uchwał, niezdyscyplinowanie, nieopłacanie składek członkowskich Zarząd Klubu ma prawo stosowania następujących kar:
– zwrócenie uwagi
– ostrzeżenia
– nagany
– czasowego niedopuszczenia do brania udziału w zawodach itp.
2. W przypadku niehonorowego czynu lub działania na szkodę Klubu wobec członka stosowana jest najwyższa z kar tj. wykluczenie z Klubu.
3. O wykluczeniu orzeka Zarząd Klubu większością 2/3 głosów.
4. Wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji o wykluczeniu.

§ 22
WYSTĄPIENIE, WYKLUCZENIA
1. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek wystąpienia lub wykreślenia.
2. Wystąpienie powinno być zgłoszone pisemnie do Zarządu Klubu.
3. Wystąpienie członka – czynnego zawodnika musi być zgłoszone na piśmie w czasie i w formie przewidzianej przepisami władz sportowych. Zgodę na wystąpienie udziela Zarząd Klubu po załatwieniu formalności jak opłacanie składek, zadnie sprzętu.
4. Zarząd może wykreślać członka, który mimo wezwania nie uiścił zaległych składek za ostanie trzy miesiące.
5. Od decyzji Zarządu o wykreśleniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymanej decyzji.

ROZDZIAŁ IV

§ 23
WŁADZE KLUBU.
1. Władzami Klubu są:
a. Walne zebranie
b. Zarząd Klubu
c. Komisja rewizyjna
2. Kadencja władz trwa cztery lata.
3. Wszystkie uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność ½ liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 24
WALNE ZEBRANIE:
1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Członkowie biorą udział w Walnym zebraniu bezpośrednio.
2. Walne zebranie zwołuje Zarząd zawiadamiając o terminie, miejscu i planowanym porządku co najmniej na 10 dni przed zebraniem.
3. Walne zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie nienależnie od liczby obecnych członków.
4. Uchwały Walnego zebrania w sprawie zmiany Statutu, nazwy lub likwidacji Klubu wymagają większości 2/3 głosów.

§ 25
Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 26
Zwyczajne Walne zebranie jako sprawozdawcze odbywa się co dwa lata, a sprawozdawczo – wyborcze co 4 lata.

§ 27
DO KOMPETENCJI WALNEGO ZEBRANIA NALEŻY:
1. Wybór władz Klubu.
2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Klubu
3. Uchwalanie zmian w Statucie
4. Uchwalanie planów działalności /wytyczne kierunków prac Klubu/ i zaleceń dla Władz Klubu.
5. Zatwierdzenie regulaminu komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.
6. Ustalenie składek członkowskich i wpisowego.
7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
8. Podejmowanie decyzji o likwidacji Klubu.
9. Podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

§ 28
NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE MOŻE BYĆ ZWOŁANE:
1. Na żądanie komisji rewizyjnej.
2. Na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków Klubu.
3. Na wniosek Zarządu.
4. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których załatwiania zostało ono zwołane.
5. Nadzwyczajne Walne zebranie winno być zwołane w terminie 30 dni od daty wystąpienia o jego zwołanie.

§ 29
1. Zarząd klubu składa się z 7-11 (siedmiu do jedenastu) członków.

§ 30
Zarząd powinien ukonstytuować się najpóźniej w 14 dni po Walnym zebraniu, wybierając spośród siebie Prezydium, w skład którego wchodzą: Prezes, V-ce Prezes, Sekretarz i Skarbnik.

§ 31
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale.
2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Zarządu na pięciu kolejnych posiedzeniach Zarządu następuje utrata przez niego mandatu.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Klubu lub na wniosek 50% głosów składu osobowego Zarządu.

§ 32
DO KOMPETENCJI ZARZĄDU NALEŻY:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i kierowanie jego sprawami oraz regulowanie życia wewnątrz.
2. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
3. Organizowanie imprez i zawodów sportowych.
4. Nadzór nad wykonaniem przez członków postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.
5. Zwoływanie Walnych zebrań.
6. Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu, prowadzenie rachunkowości.
7. Nadzór nad wykonywaniem budżetu poprzez poszczególne sekcje Klubu i składanie w tym zakresie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Klubu.

§ 33
Dla ważności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność minimum 50% składu członków Zarządu, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa. Uchwały zapadają większością, a w razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący.

§ 34
Zarząd Klubu pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne zebranie.

§ 35
W razie ustąpienia lub skreślenia w trakcie kadencji członka Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu, z tym że liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 36
KOMISJA REWIZYJNA SKŁADA SIĘ Z PRZEWODNICZĄCEGO I DWÓCH CZŁONKÓW I JEST WYBIERANA PRZEZ WALNE ZEBRANIE.

§ 37
ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ:
1. Kontrola całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej.
2. Składanie sprawozdań Walnemu zebraniu o stanie finansowym Klubu oraz stawianie wniosków w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 38
Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu, ale mają prawo uczestniczyć w jego obradach z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

§ 39
MAJĄTEK I FUNDUSZE.
Na finanse klubu składają się:
1. Dotacje z budżetu Miasta
2. Składki członkowskie
3. Darowizny i zapisy
4. Wpływy z imprez.

§ 40
Wysokości składek członkowskich ustala Walne Zebranie.

§ 41
Dokumenty prawne oraz zobowiązania majątkowe zaciągnięte przez Klub muszą być podpisywane przez dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub V-ce Prezesa.

ROZDZIAŁ VI

§ 42
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne zebranie większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana Statutu wymaga zatwierdzenia przez Władzę Rejestracyjną.

§ 2
Uchwała Nr 3 wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2012r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, że w głosowaniu jawnym powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Sekretarz Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia

……………………………… …………………………………….