Regulamin

MKS WICHER KOBYŁKA
SEKCJA PIŁKA NOŻNA
ul. Napoleona 2a
05-230 Kobyłka

REGULAMIN – SEKCJA PIŁKA NOŻNA

 

Informacje ogólne

§1

1. Miejski Klub Sportowy Wicher Kobyłka – siedziba ul. Napoleona 2a, 05-230 Kobyłka
2. MKS Wicher Kobyłka sekcja piłki nożnej prowadzi zajęcia na Stadionie Miejskim ul. Napoleona 2a w Kobyłce oraz w szkołach ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3
3. MKS Wicher Kobyłka jest zgłoszony do rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
4. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady funkcjonowania klubu MKS Wicher Kobyłka oraz prawa i obowiązki zawodników oraz rodziców/opiekunów zawodników.

 

Wprowadzenie

§2

1. Wszystkie drużyny w naszym klubie są zwycięskie. Doświadczając porażki wyciągamy wnioski i traktujemy ją jako naukę na przyszłość.
2. W myśl zasad fairplay, gramy twardo ale nie brutalnie. Szanujemy na boisku siebie oraz zawodników drużyny przeciwnej. Nie zwracamy uwagi na kolor skóry, wiarę czy status materialny.
3. Każdy zawodnik MKS Wicher Kobyłka musi być wzorem do naśladowania. Bo w klubie nie tylko uczymy się grać w piłkę nożną. Tutaj kształtujemy charaktery i edukujemy wychowanków na ludzi prawych, którzy świadomie osiągają i realizują swoje życiowe cele.

 

Zawodnicy MKS Wicher Kobyłka

§3

1. Zawodnikami MKS Wicher Kobyłka mogą zostać dzieci od 4-go roku życia aż do osiągnięcia wieku pełnoletności po złożeniu deklaracji, o której mowa w §6 poniżej.
2. Zajęcia treningowe odbywają się w grupach odpowiadających ich wiekowi oraz stopniu zaawansowania umiejętności gry w piłkę nożną.
3. Zajęcia treningowe, turnieje, mecze, festyny oraz inne formy ruchu organizowane przez MKS Wicher Kobyłka mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

§4

Zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.

§5

1. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę, a wszelkie problemy zgłaszać bezpośrednio do trenera grupy.
2. Wewnętrzne sprawy drużyny załatwiamy tylko w szatni.

§6

Zawodnik klubu ma możliwość zakupu kompletów treningowych MKS Wicher Kobyłka samemu – więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u trenera swojej grupy.

 

Prawa i Obowiązki zawodnika

§7

Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia podpisanej przez siebie oraz rodziców / opiekunów prawnych deklaracji członkowskiej.

§8

1. Każdy zawodnik zobowiązuje się:
a) Godnie reprezentować barwy MKS Wicher Kobyłka podczas uczestnictwa
w zajęciach oraz poza klubem
b) trenować w odpowiednim stroju sportowym, na treningi przynosić odpowiednie obuwie sportowe – korki, halówki
c) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi rozstawiać i sprzątać sprzęt treningowy
d) wykonywać polecenia trenera prowadzącego
e) być sumiennym i zdyscyplinowanym
f) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach
g) wszelkie dolegliwości zdrowotne natychmiast zgłaszać trenerowi
h) podczas treningów i meczów spożywać do picia jedynie wodę niegazowaną
lub napoje izotoniczne
i) w czasie wolnym doskonalić elementy poznane na treningu

§9

Podstawą do wzięcia udziału zawodnika w meczach i turniejach jest regularna oraz punktualna obecność na zajęciach, zaangażowanie podczas treningu, umiejętności piłkarskie.

 

Prawa i obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych zawodnika

§10

1. Rodzice / opiekunowie zawodnika są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
2. Należy pamiętać, że rodzice / prawni opiekunowie na obiektach MKS Wicher Kobyłka są tylko gośćmi.
3. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/ opiekunowie prawni mają całkowity zakaz kontaktowania się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich koncentrację.
4. Podczas meczów i treningów rodzice/ opiekunowie prawni przebywają na trybunach (poza boiskiem).
5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia przez rodziców / opiekunów prawnych na płytę boiska.
6. Rodzice/ opiekunowie uczestnika w czasie meczu powinni się zachowywać kulturalnie, akceptować decyzję trenera, sędziego oraz szanować drużynę przeciwnika.
7. Podczas treningów oraz meczów obowiązuję całkowity zakaz podpowiadania dzieciom. W przypadku nie stosowania się do tej zasady dziecko może zostać zdjęte
z boiska.
8. Rodzice/ prawni opiekunowie uczestników zobowiązują się powiadamiać trenera
o każdej nieobecności na zajęciach.
9. W przypadku rezygnacji z zajęć rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany poinformować o tym trenera prowadzącego najpóźniej do 10-go dnia danego miesiąca.
10. Rodzice/ prawni opiekunowie uczestnika zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców.
Ze wszystkimi problemami, wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera lub do zarządu klubu.
11. W kategoriach od U7 rodzice mają całkowity zakaz wchodzenia do szatni (dziecko przygotowuje się do zajęć samodzielnie – w szatni przebywają tylko zawodnicy, trenerzy oraz kierownik zespołu).
12. Niedopuszczalne jest, aby rodzic/ opiekun podczas treningu lub zawodów, znajdował się na trybunach pod wpływem alkoholu.

 

Opłaty i składki

§11

1. Zajęcia sportowe prowadzone przez MKS Wicher Kobyłka są zajęciami odpłatnymi.
– 110 zł miesięcznie za zawodnika.
– 80 zł miesięcznie za zawodnika przy dwójce rodzeństwa trenujących w klubie MKS Wicher Kobyłka.
– trzecie dziecko zwolnione ze składek.
2. Wysokość składek jest ustalana przez zarząd klubu.
3. Rodzice/ prawni opiekunowie zawodnika zobowiązani są do płacenia składek członkowskich najpóźniej do 10-go dnia miesiąca na konto klubowe:
Nr konta: 69 1020 1042 0000 8002 0273 8136
Tytułem : Składka członkowska piłka nożna imię nazwisko rocznik, grupa treningowa
oraz miesiąc za który jest wpłata.
Przykład : Składka członkowska piłka nożna Jan Kowalski 2010 B wrzesień 2019
4. Składki płacone są przez 11 miesięcy w roku. Lipiec jest miesiącem wolnym
od składek co nie powoduje wykreślenia zawodnika z listy członków.
5. W przypadku braku terminowej wpłaty rodzice/ opiekunowie zawodnika otrzymują przypomnienie i jeśli wpłata nie zostanie uregulowana w ciągu 3 dni zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach do momentu uregulowania składki.
6. MKS Wicher Kobyłka nie zwraca składek za kilkudniowe nieobecności uczestnika na zajęciach w ciągu miesiąca. W przypadku, gdy uczestnik jest chory lub kontuzjowany
i jest to potwierdzone przez lekarza, należy zgłosić czas nieobecności do trenera prowadzącego. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 3 tygodnie, zarząd klubu ma prawo zwolnić zawodnika z opłat.
7. Zarząd klubu ma prawo zwolnić zawodnika z opłacania składek lub odpowiednio zmniejszyć jej wysokość jeżeli zawodnik ma udokumentowaną słabą sytuację materialną.

 

Wyróżnienia i nagrody

§12

1. Zawodnikowi za szczególne osiągnięcia może zostać przyznana nagroda
lub wyróżnienie.
2. Nagrodę przyznaję prezes klubu na wniosek trenera prowadzącego.
3. Przyznawana nagroda może być wyłącznie nagrodą rzeczową.

Kary dyscyplinarne

§13

1. Za łamanie przyjętych norm i nieprzestrzeganie obowiązków zawodnika
i obowiązków rodzica/ opiekuna prawnego, na zawodnika może być nałożona kara dyscyplinarna.
2. Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, kara odsunięcia uczestnika
od zajęć w wymiarze od 1 do 3 treningów, kara odsunięcia zawodnika od udziału w meczu lub turnieju, przeniesienie do grupy mniej zaawansowanej.
3. Kary dyscyplinarne nakładane są przez trenera lub zarząd klubu.
4. W przypadku nie uregulowania składek na 3 dni po terminie płatności zawodnik jest zawieszony w prawach zawodnika (zgodnie z 11 pkt.5).
5. W przypadku uzyskiwania przez zawodnika słabych wyników w nauce szkolnej na wniosek trenera lub rodzica/ opiekuna, Prezes może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w zajęciach treningowych, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

 

Grupy treningowe oraz zasady funkcjonowania

§14

1. MKS Wicher Kobyłka prowadzi zajęcia w sekcji piłki nożnej od kategorii U4 do U19.
2. W celu optymalizacji zajęć treningowych, od najmłodszych roczników prowadzone są podziały na grupy w danej kategorii wiekowej.
3. W odpowiednich kategoriach wiekowych ustalana jest liczba grup treningowych uzależniona od liczby zawodników w roczniku oraz stopnia zaawansowania umiejętności piłkarskich.
4. O przydziale do odpowiedniej grupy treningowej decyduje trener prowadzący dany rocznik (pod uwagę brane są tu przede wszystkim umiejętności piłkarskie oraz motoryczne dziecka na podstawie testów lub obserwacji trenera).
5. Schemat podziału na grupy wygląda następująco:
a) W rocznikach U5 – U12:
GRUPA REPREZENTACYJNA (zaawansowana) – od 14 do maksymalnie 22 zawodników (obowiązkowo dwóch trenerów – ilość osób nie większa niż 11 zawodników na jednego trenera).
GRUPA B (średnio zaawansowana) i C (początkująca) – do 20 osób – jeden trener
b) W kategoriach U13 – U19
6. Rotacje w poszczególnych grupach mogą odbywać się na bieżąco. O zmianie grupy treningowej decyduje trener prowadzący grupę reprezentacyjną danego rocznika.
7. Zajęcia dla grup reprezentacyjnych, B i C kategorii U5-U7 odbywają się minimum 2 razy
w tygodniu, w grupach reprezentacyjnych i B w kategoriach U8 – U12 minimum 3 razy w tygodniu
i w grupach C dwa razy w tygodniu
8. Prowadzona jest lista obecności uczestnictwa w treningach. W przypadku drużyn reprezentacyjnych frekwencja poniżej 80% może skutkować odsunięciem zawodnika od uczestniczenia w oficjalnych występach sportowych, przesunięciem zawodnika do drużyny B. Wyjątkiem są tutaj urazy i kontuzje sportowe udokumentowane przed lekarza.
9. Na trening przychodzimy minimum 10 minut przed godziną jego rozpoczęcia, spotykamy się całą grupą przed furtką na boisko sztuczne i wchodzimy na zajęcia razem
z trenerem.
10. W wyjątkowych sytuacjach, spóźnienia do 10 minut, jeżeli nie będą pojawiały się nagminnie, będą akceptowane. Jeżeli zawodnik grupy reprezentacyjnej ma spóźnienie większe niż 10 minut, nie wchodzi na trening, jest to nieobecność nieusprawiedliwiona.
11. Każdy zawodnik musi posiadać na zajęciach swój sprzęt treningowy, dopasowany do danej formy
i miejsca treningu. Obowiązkowe jest przynoszenie płynów (woda niegazowana, napoje izotoniczne) według ustaleń z trenerem prowadzącym lub wskazówek i zaleceń przedstawicieli klubu. Brak sprzętu może spowodować, że trener prowadzący nie wpuści zawodnika na zajęcia, wtedy jest to nieobecność nieusprawiedliwiona.
12. Bez wiedzy trenera prowadzącego, każdego zawodnika klubu obowiązuje całkowity zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek zajęciach piłkarskich w innych klubach i organizacjach sportowych,czy też firmach świadczących takie usługi. Uczestnictwo zawodnika w takich zajęciach bez poinformowania klubu jest podstawą do zawieszenia zawodnika na okres 6 (sześć) miesięcy i/lub skreślenia z listy zawodników klubu.

 

Zasady uczestnictwa w oficjalnych rozgrywkach

§15

1. Oficjalne występy sportowe to: mecze ligowe, mecze sparingowe, turnieje czy inne imprezy sportowe w których występuje MKS Wicher Kobyłka.
2. Mecze ligowe rozgrywane są pod auspicjami PZPN (Polski Związek Piłki Nożnej), MZPN (Mazowiecki Związek Piłki Nożnej) . O tym w jakich rozgrywkach uczestniczy dana drużyna decyduje klub przy czym może zaistnieć sytuacja, że z powodu poziomu sportowego lub innych czynników, dana drużyna nie będzie uczestniczyła w żadnych rozgrywkach.
3. Podstawą udziału zawodnika w meczu, jest powołanie go przez trenera prowadzącego.
4. Zawodnicy mają obowiązek stawić się punktualnie na zbiórce w miejscu i czasie oznaczonym w powołaniu.
5. Podczas trwania zawodów wymagane jest 100% zaangażowanie, pełna koncentracja i skupienie.
O wszelkich poczynaniach zawodników decyduje trener, wydaje dyspozycje i polecenia.
6. Zawodnicy mają obowiązek zawsze posiadać ze sobą ważny dokument ze zdjęciem (dowód, legitymacja szkolna, paszport, tymczasowy dowód osobisty)
7. Zawodnicy mają obowiązek posiadać ważne badania lekarskie.
8. Zawodnicy grupy reprezentacyjnej mają obowiązek uczestnictwa w obozach organizowanych przez klub w okresie ferii zimowych oraz wakacji (sierpień)

 

Postanowienia końcowe

§16

1. Wypadek losowy lub siła wyższa mogą być powodem odwołania zajęć treningowych o czym uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie, smsem lub drogą mailową.
2. MKS Wicher Kobyłka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania sezonu
3. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregokolwiek z zapisów regulaminu przez zawodnika lub rodzica/ prawnego opiekuna, może być podstawą do usunięcia zawodnika
z klubu MKS Wicher Kobyłka
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie prawo i obowiązek rozstrzygać ma trener wraz z prezesem klubu.